13th International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion

HIF2000

Author Index

Ahle, L.A. ThA.I-05I, ThP.II-06, ThP.III-18, ThP.IV-12, ThP.IV-14, ThP.IV-16
Aksenov, A. WP.I-02
Alexeev, N.N. MA.I-02I, ThP.IV-15
Alonso, E. MP.I-07, WP.I-01
Amitani, H. TA.I-07
Anders, A. ThP.IV-05, ThP.IV-06
Armel, M.S. WP.III-03
Atzeni, S. MP.I-03I
Bangerter, R.O. MA.I-05I, ThP.II-03, ThP.IV-16
Barnard, J.J. WP.III-01, ThP.II-03, ThP.III-04, ThP.III-18, ThP.IV-16
Basko, M. MP.I-03I, WP.I-06, WP.I-07
Bassan, M. ThP.II-02
Batygin, Y. ThP.III-01
Beck, D.N. ThA.I-05I, ThP.IV-11, ThP.IV-14
Bauman, C. ThP.III-01
Bayless, J.R. ThP.III-01
Bazzani, A. ThP.III-01
Bellini, V. ThP.II-02
Bergamini, F. ThP.III-17
Bernal, S. ThP.III-06, ThP.IV-13
Bieniosek, F.M. ThA.I-05I, ThP.IV-10, ThP.IV-14, ThP.IV-16
Blasche, K. FA.I-05I
Bluhm, H. MA.I-04I
Bock, R. TA.I-02I, WP.I-10, WP.III-13
Bocquet, JP. ThP.II-02
Boine-Frankenheim,O. ThA.I-02I, FA.I-05I
Bolshakov, A. ThP.IV-15
Bongardt, K. ThP.III-15, FA.I-01I
Borisenko, N. WP.II-07
Brancaccio, A. WP.III-07
Brown, C. WP.I-08
Bulanov, S. TA.I-07
Burkhart, C. ThP.II-06, ThP.III-18
Brown, I. ThP.IV-06
Callahan-Miller, D.A. MP.I-01I, WP.III-03
Capogni, M. ThP.II-02
Castoldi, M. ThP.II-02
Celata, C. ThP.III-14, ThP.IV-16
Chabot, M. TA.I-05I, WP.II-10
Chen, C. ThP.III-11
Christl, M. WP.I-08
Churazov, M.D. MA.I-02I, WP.I-02, WP.I-07
Clark, R.E. WA.I-04I
Commeaux, C. ThP.II-02
Constantin, C. TA.I-02I, WP.III-13
Cowan, T.E. WP.I-08
Craig, G. ThP.III-18, ThP.IV-02
D'Angelo, A. ThP.II-02
Dahlbacka, G. WP.III-15, WP.III-16
Darmstadt, TU TA.I-02I
Davidson, R.C. WP.III-09, ThA.I-03I, ThP.III-03, ThP.III-05, ThP.III-07, ThP.III-08, ThP.III-11, ThP.III-13
de Hoon, M.J.L. WP.III-02, , ThP.IV-16
de Magistris, M. WP.III-06, WP.III-07
Debeling, A. ThP.III-18
Deitinghoff, H. ThP.III-15
Deutsch, C. WP.II-10, WP.III-04, FA.II-02, TA.I-05I, WP.I-03, WP.II-08
Didelez, JP. ThP.II-02
Dominguez, E. MP.I-07, WP.I-01
Efthimion, P.C. WP.III-09
Emmerling, M. FA.I-05I
Faenov, A.Ya. WP.II-11, WP.II-12
Faltens, A. WA.I-02I, ThA.I-05I, ThP.II-05, ThP.III-14, ThP.IV-11, , ThP.IV-16
Fertman, A. WP.II-07, WP.II-09
Fessenden, T.J. WP.III-15, WP.III-16
Formisano, A. WP.III-07
Fortov, V.E. TA.I-01I
Fountain, W. WP.I-08
Franchetti, G. ThP.III-17, ThP.III-19, ThP.III-20
Franczak, B. FA.I-05I
Friedman, A. WP.III-05, ThP.III-04, ThP.III-18, ThP.IV-02, , ThP.IV-16, FA.I-04I
Fritz, W. ThP.III-18
Fromy, P. WP.II-08
Fukata, S. WP.II-06,ThP.III-09, ThP.IV-07
Funatsu, M. ThP.IV-09
Funk, U.N. TA.I-02I, WP.II-09, WP.III-07, WP.III-13, WP.III-14
Gards, D. TA.I-05I, WP.II-10
Geibel, M. TA.I-02I, WP.II-11, WP.II-12, WP.III-14
Geissel, M. WP.II-09, WP.III-07, WP.III-13
Gervino, G. ThP.II-02
Ghio, F. ThP.II-02
Ghiorso, W. WA.I-02I
Gil, J.M. MP.I-07, WP.I-01, WP.II-02
Girolami, B. ThP.II-02
Godlove, T. ThP.IV-13
Golubev, A. I-02I, WP.II-07, WP.II-09, ThP.IV-15
Gomez del Rio, J. MP.I-07, WP.I-01, ThP.I-04
Goodin, D.T. TP.I-02I
Grisham, L. WP.III-11
Grote, D.P. ThA.I-05I, ThP.III-04, ThP.III-18, ThP.IV-02, ThP.IV-11, ThP.IV-12, , ThP.IV-16
Guharay, S. ThP.IV-13
Guidal, M. ThP.II-02
Haber, I. ThA.I-01I, ThP.III-06, ThP.IV-02, ThP.IV-13, ThP.IV-16
Halaxa, E. ThA.I-05I, ThP.III-18, ThP.IV-12, ThP.IV-14
Haldemann, P. ThP.IV-13
Hanks, R.L. III-18
Hasegawa, J. TA.I-03I, WP.II-03, WP.II-05, WP.II-06, WP.II-13, ThP.III-09, ThP.IV-04, ThP.IV-07
Hatchett, S. WP.I-08
Hayashi, T. WP.II-13
Henestroza, E. ThA.I-05I, ThP.IV-10, ThP.IV-11, ThP.IV-12, ThP.IV-14, , ThP.IV-16
Hernandez, M. ThP.III-18
Herrmann, M. MP.I-05I
Herrmannsfeldt, W.B. WP.III-08, ThA.I-05I
Hinshelwood, D.D. WP.III-12
Hofmann, I. MA.I-06I, TA.I-04I, ThP.III-17, ThP.III-19, ThP.III-20,ThP.IV-15, FA.I-05I, FA.II-04
Hoffmann, D.H.H. TA.I-01I, TA.I-02I, WP.I-10, WP.II-09, WP.II-11, WP.II-12, WP.III-07, WP.III-13, WP.III-14
Hong Qin, W. ThA.I-03I
Honrubia, J.J. MP.I-03I
Hoppe, P. MA.I-04I
Horioka, K. ThP.II-04, ThP.IV-04, ThP.IV-07
Hourany, E. ThP.II-02
Ibanez, L.F. MP.I-03I
Iosilevksy, I.L. TA.I-01I
Jacoby, J. WP.II-09, WP.III-13
Jakob, A. ThP.III-10
Jantzen, C. ThP.I-02
Jidkov, N. WP.I-04
Johnson, J. WP.I-08
Kamiya, T. ThP.IV-09
Karpenko, V. ThA.I-05I, ThP.IV-14, ThP.IV-16
Kasuya, K. ThP.IV-09
Katayama,T. MA.I-03I
Katsonis, K. TA.I-05I
Kehne, D. ThP.IV-13
Kelm, E. ThP.II-06
Kemp, A.J. WP.I-06, WP.I-07
Key, M.H. WP.I-08
Khan, S.A. ThP.III-02
Khomenko, S.V. WP.II-11
Kholin, S.A. WP.I-11
Kim, C. ThP.IV-10
Kirbie, H.C. ThP.III-18
Kishek, R.A. ThP.III-06, ThP.IV-13, ThP.IV-16
Kishi, Y. ThP.IV-09
Klein, H. ThP.III-10
Knaup, M. WP.II-15
Knobloch, R. WP.III-14
Kobayashi, J. TA.I-03I
Kojima, M. TA.I-03I, WP.II-06, WP.II-13
Koshkarev, D.G. MA.I-02I, ThP.IV-01, ThP.IV-15
Kozyreva, A. TA.I-02I, WP.I-10, WP.III-13
Krishnan, M. ThP.IV-06
Kunne, R. ThP.II-02
Kunugi, T. WA.II-04I
Kwan, J.W. ThA.I-05I, ThP.IV-05, ThP.IV-06, ThP.IV-10, ThP.IV-11, ThP.IV-12, ThP.IV-14, ThP.IV-16
Lakatos, A. ThP.III-10
Langdon, A.B. WP.III-03
Latkowski, J. WA.II-02I, ThP.I-04, ThP.II-01
Lee, E.P. WP.III-02, ThP.I-03, ThP.IV-16
Lee, W-L. ThA.I-03I, ThP.III-05, ThP.III-07
Lee, W.W. ThP.III-03
Leemans, W. WP.III-15, WP.III-16
Leeper, R. ThP.IV-09
Li, Y. ThP.III-06, ThP.IV-13
Lindl, J.D. ThP.IV-09
Lleres, A. ThP.II-02
Lodi, D. MP.I-07, WP.I-01
Logan, B.G. ThP.III-18, ThP.IV-16
Lund, S.M. ThP.III-04, ThP.III-18, ThP.III-19, ThP.III-20, ThP.IV-16
Lutz, K-J. MP.I-03I
MacLaren, S.A. WA.I-02I, ThP.IV-12
Magunov, I. WP.II-11, WP.II-12
Mainardi, E. ThP.I-03
Makarov, K.N. WP.II-11
Makhrov, V.A. WP.II-11
Malerba, L. MP.I-07, WP.I-01
Mant, G. ThP.III-18
Marian, J. MP.I-07, WP.I-01
Martel, P. MP.I-07, WP.I-01, WP.II-02
Martinez-Val, J.M. MP.I-07, WP.I-01
Maruhn, J. MP.I-03I, WP.I-03, WP.I-10
Maynard, G. TA.I-05I, WP.II-10
McKnight, R. MA.I-01I
Meier, W. TP.I-01I, ThP.II-03, ThP.IV-16, FA.II-03
Mehlhorn, T. ThP.IV-09
Melchert, F. TA.I-04I
Meshkov, I. ThP.IV-15
Meusel, O. ThP.III-10
Meyer-ter-Vehn, J. MP.I-03I, WP.I-06, WP.I-07
Minguez, E. MP.I-07, WP.I-01, WP.II-02
Mintsev, V.B. TA.I-01I
Moir, W. ThP.II-05, WP.III-01, ThP.III-18, ThP.IV-16
Moricciani, D. ThP.II-02
Mostrom, M.A. WP.III-10
Mroz, W. ThP.IV-09
Murakami, T. WP.II-06
Mustafin, E. ThP.IV-15
Nakajima, M. ThP.II-04, ThP.IV-04, ThP.IV-07
Nakajima. Y. WP.II-06
Nardi, E. WP.II-14
Nechpay, V.I. WP.I-11
Nectoux, M. WP.II-10
Neri, J.M. WP.III-12
Neuner, U. TA.I-02I, TA.I-03I, WP.I-10, WP.II-09, WP.III-07, WP.III-13, WP.III-14
Niemann, C. TA.I-02I, WP.III-14, WP.III-15, WP.III-16
Nishigori, K. TA.I-03I, WP.II-06, WP.II-13
Nishihara, K. TA.I-07
Nishimoto, T. WP.II-03, WP.II-05
Nobile, A. TP.I-02I
O'Shea, P. ThP.III-06, ThP.IV-13, FA.I-03I
Ogando, F. MP.I-07, WP.I-01
Ogawa, M. TA.I-03I, WP.II-03, WP.II-05, WP.II-06, WP.II-13, ThP.III-09, ThP.IV-04, ThP.IV-07
Oguri, Y. TA.I-03I, WP.II-03, WP.II-05, WP.II-13, ThP.III-09, ThP.IV-07
Oldaker, M.E. ThP.IV-14
Oliver, B.V. WA.I-04I, WP.III-05, WP.III-10
Olson, C. WA.I-01I
Olson, R.E. TA.I-06
Ottinger, P.F. WP.III-10, WP.III-12
Ovezov, G.M. WP.II-04
Pabst, M. ThP.III-15
Pakter, R. ThP.III-11
Parisi, G. ThP.III-15
Pemberton, S. ThP.I-01
Penache, C. WP.III-14
Penache, D. TA.I-02I, WP.III-13, WP.III-14
Pennington, D.M. WP.I-08
Perlado, J.M. MP.I-07, WP.I-01
Perry, M.D. WP.I-08
Peterson, P.F. WA.II-03I , ThP.I-01, ThP.I-02 Peterson, R.R. WA.II-05I Phillips, T.W. WP.I-08 Piera, M. MP.I-07, WP.I-01 Pikuz, T.A. WP.II-11, WP.II-12 Piriz, A.R. MP.I-03I Pirzadeh, P. TA.I-02I, WP.III-13 Ponce, D. WP.III-15, WP.III-16 Potapkina, L.F. WP.I-11 Pozimski, J. ThP.III-10 Prasad, R.R. ThP.IV-06 Premuda, F. ThP.I-03 Presura, R. WP.III-14 Pusterla, M. ThP.III-02 Qi, N. ThP.IV-06 Qin, H. ThP.III-03, ThP.III-05, ThP.III-07, ThP.III-08 Quintenz, J. ThP.IV-09 Ramirez, J. MP.I-03I Ramis, R. MP.I-03I Ratzinger, U. FA.I-02I, FA.I-05I Rebreyend, D. ThP.II-02 Reinhard, P.G. WP.II-15 Reiser, M. ThP.III-06, ThP.IV-13, FA.I-03I Renk, T. ThP.IV-09 Reyes, S. MP.I-07, WP.I-01, ThP.I-04, ThP.II-01 Riley, D. WP.II-14 Roerich, V.K. WP.II-11 Rose, D.V. WA.I-04I, WP.III-05, WP.III-10, WP.III-12 Rosenbluth, M.N. WA.I-03I Rosmej, F.B. TA.I-02I, WP.II-11, WP.II-12, WP.III-13 Rosmej, O.N. WP.II-12, WP.III-13 Roth, M. TA.I-02I, WP.I-08, WP.II-09, WP.III-13, WP.III-14 Roudskoy, I. WP.II-07, WP.II-09 Rouille, G. ThP.II-02 Rubiano, J.G. MP.I-07, WP.I-01, WP.II-02 Ruggiero, A.G. ThP.IV-03 Ruhl, H. WP.II-12 Ruiz, R. WP.II-02 Sagara, A. WA.II-04I Saitoh, S. ThP.IV-09 Sakai, K. WP.II-06 Sakumi, A. TA.I-03I, WP.II-03, WP.II-05, WP.II-13 Salvador, M. MP.I-07, WP.I-01 Salzborn, E. TA.I-04I Sanchez, M.M. MP.I-03I Sandri, P.L. ThP.II-02 Sangster, T.C. WP.I-08, ThA.I-05I, ThP.III-18, ThP.IV-14, ThP.IV-16 Sanz, J. MP.I-03I, MP.I-07, WP.I-01, ThP.I-04, ThP.II-01 Satake, S. WA.II-04I Sato, R. WP.II-03, WP.II-05 Satov, Yu.A. WP.II-11 Sauer, A. ThP.III-15 Sauvan, P. MP.I-07, WP.I-01 Schaerf, C. ThP.II-02 Schein, J. ThP.IV-06 Schempp, A. ThA.I-07I Schultz, K. TP.I-02I Seidl, P. WA.I-02I, ThA.I-04I, ThP.IV-16 Sharkov, B. MA.I-02I, TA.I-01I, WP.II-07, WP.II-09, WP.II-11, WP.II-12, ThP.IV-15 Sharp, W.M. WP.III-03, WP.III-05, WP.III-15, ThP.III-18, ThP.IV-02, ThP.IV-16 Sheffield, J. MA.I-07I Shevelko, V.P. WP.II-16 Shevets, G. ThP.III-08 Shibata, J. TA.I-03I Shibata, K. WP.II-03, WP.II-05 Shiho, M. ThP.IV-07 Shutov, A. WP.I-10 Singh, M. WP.I-08 Skobelev, Yu. I. WP.II-11, WP.II-12 Skrypnik, S. WP.I-05 Smakovskii, Yu.B. WP.II-11 Snavely, R. WP.I-08 Sonnendrucker, E. ThP.III-04 Spaedtke, P. ThA.I-06I Spiller, P. WP.I-10, FA.I-05I Starostin, A.N. WP.II-11 Stepanov, A.E. WP.II-11 Stephanakis, S.J. WP.III-12 Stohlker, Th. WP.II-16 Stowe, S. WP.III-07 Stoyer, M. WP.I-08 Strasburg, S. ThA.I-03I, ThP.III-13 S, W. TA.I-02I, WP.II-09, WP.II-11, WP.II-12, WP.III-13, WP.III-14 Sydorin, P. ThP.IV-15 Tabak, M. MP.I-01I, MP.I-05I, FA.II-01 Tahir, N.A. TA.I-02I, WP.I-03, WP.I-10, WP.III-13 Takahashi, Y. WP.I-08 Tauschwitz, A. TA.I-02I, WP.I-10, WP.II-09, WP.III-06, WP.III-07, WP.III-13, WP.III-14, WP.III-15, WP.III-16 Toepffer, C. ThP.III-16 Temporal, M. MP.I-03I Thompson, J. ThP.IV-14 Toepffer, C. WP.II-15 Trassl, R. TA.I-04I Tsubuku, K. WP.II-03, WP.II-05 Turchetti, G. ThP.III-17 Turman, B. ThP.IV-09 Turtikov, V. WP.II-07, WP.II-09 Udrea, S. TA.I-02I, WP.III-13 Uhlmann, N. ThP.III-16 Vandersloot, K. WP.III-15 Varentsov, D. TA.I-02I, WP.III-13 Vasina, E. MP.I-06, WP.I-09 Vatulin, V. MP.I-02I Vay, J-L. WP.III-03, WP.III-04 Velarde, G. MP.I-07, WP.I-01 Velarde, M. MP.I-07, WP.I-01 Velarde, P. MP.I-07, WP.I-01 Venturini, M. ThP.III-06 Visone, C. WP.III-06 Wahl, H. TA.I-02I, WP.II-09, WP.III-13, WP.III-14 Watanabe, M. ThP.II-04 Weber, B.V. WP.III-12 Welch, D.R. WA.I-04I, WP.III-05, WP.III-10 Wilks, S.C. WP.I-08 Wille, E WP.III-14 Williams, C. ThP.III-18 Wouchuk, J.G. MP.I-03I Yasuike, K. WP.I-08 Yoshida, M. WP.II-06, WP.II-13, ThP.III-09, ThP.IV-04, ThP.IV-07 Young, F.C. WP.III-12 Yu, S.S. WP.III-15, WP.III-16 Yun, V. ThP.IV-13 Zenkevich, P. MA.I-02I, ThP.IV-15 Zhang, W. ThP.III-06 Zinamon, Z. WP.II-14 Zou, Y. ThP.IV-13 Zucchiatti, A. ThP.II-02 Zwicknagel, G. TA.I-05I, WP.II-15Return to Previous Page
Go to the HIF homepage


Last Update 6/21/00


To report problems with this site, please contact the webmaster.